fbpx

Regulamin Strony

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.pessar.pl (dalej jako: „Strona”) jest spółka MERINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kaliszu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Dobrzecka 95/8A, 62-800 Kalisz); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326675; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 51 000,00 zł.; NIP: 6182095132; REGON: 301013001; adres poczty elektronicznej: info@pessar.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (62) 332 00 00 (dalej jako: „Pessar”, „Właściciel” lub „Administrator”).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach lub usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Pessar po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży produktów przez Pessar.

Wszystkie informacje, które są dostępne na Stronie, mają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na Stronie dane były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. Natomiast wszelkie decyzje, które zostały lub zostaną podjęte na podstawie zawartych na Stronie informacji, w tym decyzje dotyczące stanu zdrowia osoby odwiedzającej Stronę, są podejmowane na wyłączną odpowiedzialność tej osoby. Właściciel rekomenduje, żeby każda osoba przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji mogącej mieć wpływ na jej stan zdrowia zgłosiła się po poradę do lekarza specjalisty.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Pessar udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie produktach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Dostęp do poczty elektronicznej.
 • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.
 • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Właściciel przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@pessar.pl
 • telefonicznie pod numerem: (62) 332 00 00
 • pisemnie na adres: ul. Dobrzecka 95/8A, 62-800 Kalisz.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne:

 • blog
 • czat z konsultantem
 • formularz kontaktowy
 • newsletter
 • usługa „Zamów rozmowę”
 • testy diagnostyczne
 • wyszukiwarka.

Przeglądanie bloga dostępnego na Stronie jest nieodpłatne. Samo przeglądanie bloga możliwe jest po przejściu do zakładki „Nasz blog” oraz wybraniu interesującego usługobiorcę artykułu branżowego. W ramach bloga usługobiorcy mogą dodatkowo skorzystać z opcji zamieszczenia komentarza, co wymaga podania danych usługobiorcy wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz kliknięciu pola „Opublikuj komentarz”.

Osoba zamieszczająca komentarze na Stronie obowiązana jest do korzystania z nich w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Wystawiający komentarze obowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz nieobraźliwych.

Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie Strony.

Usługa elektroniczna czat umożliwia korzystającym z niej usługobiorcom skierowanie zapytania dotyczącego działania Strony Internetowej lub znajdujących się na niej treści oraz prowadzenie dyskusji w czasie rzeczywistym z przedstawicielem Właściciela. Korzystanie z czatu następuje po wywołaniu okienka czatu przyciskiem w prawym dolnym rogu Strony Internetowej. Usługobiorca może następnie wpisać treść wiadomości i wysłać ją po kliknięciu pola akcji.

Właściciel nie gwarantuje otrzymania przez usługobiorcę odpowiedzi na czacie, szczególnie gdy korzystanie z czatu odbywa się w porze, kiedy żaden pracownik Właściciela nie jest dostępny do obsługi czatu.

Usługa elektroniczna czat świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zaprzestania korespondowania przez usługobiorcę za jej pośrednictwem.

Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po przejściu do zakładki „Kontakt” widocznej na Stronie Internetowej, podaniu co najmniej następujących danych użytkownika: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź od Właściciela, oraz treść zapytania, a następnie kliknięciu pola „Wyślij wiadomość”.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Korzystanie z newslettera jest możliwe po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na Stronie Internetowej adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane cykliczne informacje o nowościach od Właściciela, a następnie kliknięciu pola „Zapisz się”.

Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Właściciela, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@pessar.pl.

Korzystanie z usługi „Zamów rozmowę” możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez usługobiorcę – (1) kliknięciu widocznego na Stronie Internetowej widgetu z ikoną słuchawki, wskazującego na możliwość zamówienia rozmowy; (2) wypełnieniu właściwego pola swoim numerem telefonu; oraz (3) kliknięciu odpowiednio według preferencji usługobiorcy pola: „Później” lub „Teraz”.

Wybrany przez usługobiorcę termin rozmowy telefonicznej ma jedynie charakter orientacyjny. Właściciel nie gwarantuje wykonania połączenia telefonicznego do usługobiorcy dokładnie o wskazanej przez niego porze.

Usługa elektroniczna „Zamów rozmowę” świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zamówienia rozmowy z pracownikiem Właściciela za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z usługi elektronicznej przez usługobiorcę.

Korzystanie z testów diagnostycznych możliwe jest po przejściu przez usługobiorcę do odpowiedniej zakładki na Stronie zawierającej test diagnostyczny (np. „Czy wypadanie macicy dotyczy mnie”) oraz wskazaniu za pomocą pól wyboru „tak” i „nie” odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji usługobiorcy, a następnie kliknięciu przycisku „Sprawdź”. Usługobiorca na podstawie wybranych odpowiedzi otrzyma komunikat sugerujący mu określone działanie. Testy diagnostyczne mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą stanowić wiążącej informacji dla usługobiorcy o jego stanie zdrowia.

Wyszukiwarka na Stronie umożliwia znalezienie gabinetu lekarskiego (w zakładce „Znajdź gabinet”) bądź sklepu posiadającego w swojej ofercie pessary (w zakładce „Gdzie kupić”). Korzystanie z wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki Strony – usługobiorca może skorzystać z interaktywnej mapy pokazującej lokalizację interesujących go placówek oraz filtrować wyniki wyszukiwania za pomocą wyboru właściwej kategorii. Skorzystanie z wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@pessar.pl
 • telefonicznie pod numerem: (62) 332 00 00
 • pisemnie na adres: ul. Dobrzecka 95/8A, 62-800 Kalisz.

ZAWARTOŚĆ STRONY ZAWIERA REKLAMY WYROBÓW MEDYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DLA PROFESJONALNYCH UŻYTKOWNIKÓW.

STRONA PRZEZNACZONA JEST WYŁĄCZNIE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE LUB ZAJMUJĄCYCH SIĘ UŻYWANIEM LUB OBROTEM WYROBAMI MEDYCZNYMI W RAMACH CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH. WEJŚCIE NA STRONE MOŻLIWE JEST WYŁĄCZNIE PO ZŁOŻENIU PONIŻSZEGO OŚWIADCZENIA:

OŚWIADCZAM, ŻE WYKONUJĘ ZAWÓD MEDYCZNY LUB ZAJMUJĘ SIĘ UŻYWANIEM LUB OBROTEM WYROBAMI MEDYCZNYMI W RAMACH CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH.